Internet Marketing Articles

טרוולאור ושומרי מצוות ושבת

האם דתיים יכולים להצטרף לטרוולאור?

למה לא? במיזם יש כמה בעיות שיכולות להוות בעיה הלכתית. נפרט את הבעיות ואת פתרונן.

 

1. האתר פתוח בשבת ויהודים כולים לקנות חבילות נופש בשבת

ראשית, נקדים שישנם פוסקי םשכתבו שאמנם זה לא ראוי, אך אם האתר פתוח ומישהו קונה מעצמו, הם התירו.

אך הרבה פוסקים גם אסרו, ולכן טרוולאור הוסיפו את הסעיף הבא לחוזה שלהם:

(פרק 8, סעיף 1.9) -

מניעת איסור חילול שבת ויו''ט
בכדי למנוע איסור חילול שבת ויום טוב (לפי הגדרתם בתורת ישראל)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , מוסכם בזה על
החברה והזכיינים, כי כל הפעילות והרווח בימי שבת ויו''ט שייכים לזכיינים שאינם מחויבים
על פי תורת ישראל בשמירת שבת. ולעומת זאת, כל הפעילות והרווח בשאר הימים, שייכים
לחברה ולשאר הזכיינים.
כמו''כ מוסכם כי הזכיינים שאינם מחויבים על פי תורת ישראל בשמירת שבת, אינם נדרשים
לעשות שום פעילות בשבתות וחגים, והדבר תלוי ברצונם החופשי.

Category:
Keywords:
User Rating:
Powered by Warp Theme Framework